• ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްވެސް ދިވެހި ނޫސްގަ ލިޔުން ޝާއިޢު ކޮށްލެވޭނެ
Home ⁄ މުނިފޫހި ފިލުވުން ⁄ ރާއްޖޭގައި ހޭދަކުރި ޗުއްޓީ ސާރާގެ ހިތުން އަދިވެސް ފިލައިގެން ނުދޭ!