• ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްވެސް ދިވެހި ނޫސްގަ ލިޔުން ޝާއިޢު ކޮށްލެވޭނެ
Home ⁄ ރެސިޕީ ⁄ ބީފް ޕިއްޒާ

ބީފް ޕިއްޒާބޭނުންވާތަކެތި
2 ޖޯޑު ހިމުންކޮށް ކޮށާފައިހުރި ފިލެޓް ބީފް
2 ފިޔާ ( ހިމުންކޮށް ކޮށާފައި)
4 / 1 ސައިސަމުސާ އޮރެގާނޯ
2 /1 ސައިސަމުސާ މުގުރި އަސޭމިރުސް
4 ކެޕްސިކަމް ( ކަރުނަގާ ( ހިމުންކޮށް ކޮށާފައި)
1 ޓޮމާޓޯ ( ފޮތިފޮތިކޮށްފައި)
3 /1 ޖޯޑު ޓޮމާޓޯ ސޯސް
1 ލޮނުމެދު ( ގާނާފައި)
3 / 1 ޖޯޑު ޕީލްޑް ޓޮމާޓޯ
1 ޖޯޑު ގާނާފައިހުރި ޗީޒް
ލޮނުކޮޅެއް
ތައްޔާރުކުރާނެގޮތް
ތަވާއުނދނުމައްޗަށް އުދާލާފައި ހޫނުޥިމާ ފިޔާ ، ކެޕްސިކަމް، އަދި ބީފްކޮޅު އަޅާފައި ބީފްކޮޅު ރޯފިލަންދެން މަޑުގިނީގައި ދޭފަތުންހަލަމުން ދާށެވެ. ދެން ރޯޓޮމާޓޯއާއި ޗީޒް ފިޔަވައި ބާކީހުރި ހުރިހާބާވަތްތައް އެއްކޮށްފައި ރޯފިލުމުން އުނދުންމަތިންބާލާށެވެ. ދެން ފުށްގަނޑު ޓްރޭއެއްގައި 3 / 1 އިންޗީގެ ބޯމިނަށް ފަތުރާލާފައި ފުށްގަނޑު މަތީގައި މަސްގަނޑު ފަތުރާލާފައި މަތީގައި ޓޮމާޓޯ އަތުރާލާފައި ޗީޒްވިއްސާލާފައި ޗީޒްދިޔާވަންދެން ފިހެލާށެވެ.
މިޕިއްޒާގެ ފުށްގަނޑުވެސް ތައްޔާރުކުރާނީ އެގް އެން ސޮސެޖް ޕިއްޒާގެ ފުށްގަނޑު ތައްޔާރުކުރާގޮތަށެވެ.
 
ޖުވޭSource link

Leave a Reply

Related Articles