• ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްވެސް ދިވެހި ނޫސްގަ ލިޔުން ޝާއިޢު ކޮށްލެވޭނެ
Home ⁄ ރެސިޕީ ⁄ އޯރިއޯ ވައިޓު ޗޮކްލެޓް ޕުޑިން

އޯރިއޯ ވައިޓު ޗޮކްލެޓް ޕުޑިންބޭނުންވާތަކެތި
3 ބޮނޑި އޯރިއޯ ބިސްކޯދު
4 ކަޕް ނެސްޓަލް ކުރީމް
2 ކަޕް ވައިޓް ޗޮކުލެޓް
ތައްޔާރުކުރާނެގޮތް
ބިސްކޯދު ތަކުގެ ކުރީމް ގަނޑުނަގާލާށެވެ. ދެން ބިސްކޯދުތައް ފުނޑުކޮށްފަ އެއްބައި ޓުރޭތެރެއަށް އަޅާލުމަށް ފަހު ފަތުރާލާފައި ކުރީމް ގިރާލާފައި މަށްޗައް އަޅާލާށެވެ. ދެން ވައިޓް ޗޮކުލެޓް ދިޔާކޮއްފައި މަށްޗައް އަޅާލުމަށްފަހު މަށްޗައް ބިސްކޯދު ފުނޑުކޮއްފައި އަޅާލާށެވެ. ދެން ގަނޑުކުރާ ބަޔަށްލާފައި ގަނޑުވީމަ ފުރިޖުގެ ތިރީބަޔަށް ލާށެވެ.
 
ޖުވޭSource link

Leave a Reply

Related Articles