• ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްވެސް ދިވެހި ނޫސްގަ ލިޔުން ޝާއިޢު ކޮށްލެވޭނެ
Home ⁄ ރެސިޕީ ⁄ ފިޝް ކަޓްލެޓްސް

ފިޝް ކަޓްލެޓްސްބޭނުންވާތަކެތި
 
400 ގ. ރޯމަސް ހިމުންކޮށް ކޮށާފައ
2 އަލުވި ފެނުކައްކާފައި
1 ފިޔާ ( ގާނާފައި)
1ގިތެޔޮ މިރުސް ( ވަރަށް ހިމުންކޮށް ކޮށާފައި)
2 ބިސް ( ގިރާފައި)
1 ޖޯޑު ފާރޮށި ކުނޑި
1 ސައިސަމުސާ މުގުރި އަސޭމިރުސް
1 ސައިސަމުސާ ކޮރިއެންޑަރ ލީވްސް ( ހިމުންކޮށް ކޮށާފައިހުރި)
ލޮނުކޮޅެއް
ތައްޔާރުކުރާނެގޮތް
މަސް. ފިޔާ، އަސޭމިރުސް ލޮނު ، ލީވްސް އަލުވި ، މިރުސް އެއްކޮށް ރަނަގަޅަށް މޮޑެލާފައި ވަށްކޮށް ފަތާކޮށް ( މަސްރޮށިގޮތަށް) ހަދާފައި ބިހުގެ ތެރެއަށްލާފައި ބޭރުގައި ފާރޮށިކުނީހާކާފައި ބަހައްޓާށެވެ. ދެން ތަވާއުނދުން މައްޗަށް އުދާލަފައި ތަވާގައި ތެޔޮފޮދެއް ހާކާފައި ހޫނުވީމާ ކަޓްލެޓްސް ތަވާގައި އަތުރާލާފައި ދެފުށް ދެފުށަށް ޖަހަމުން ފިހެލާށެވެ.
 
ޖުވޭSource link

Leave a Reply

Related Articles