• ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްވެސް ދިވެހި ނޫސްގަ ލިޔުން ޝާއިޢު ކޮށްލެވޭނެ
Home ⁄ މަލްޓިމީޑިއާ ⁄ ދިވެހި ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީ ނިއުމާގެ “ކަޅަކި”ގެ ޓިޒާއެއް!