• ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްވެސް ދިވެހި ނޫސްގަ ލިޔުން ޝާއިޢު ކޮށްލެވޭނެ
Home ⁄ ދީން ⁄ ތިލާވަތުގެ ސަޖިދައިގެ ޙުކުމްތައް 3

ތިލާވަތުގެ ސަޖިދައިގެ ޙުކުމްތައް 3


14- ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ތަރުޖަމާއިން ކިޔަވާއިރު ސަޖިދައިގެ އާޔަތަކާ ދިމާވުމުން ތިލާވަތުގެ ސަޖިދަ ކުރަންޖެހޭނެތޯއެވެ؟
ޖ- ތަރުޖަމާކުރެވިފައިވާ މުޞްޙަފަކީ ޤުރުއާނުގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ އެއްޗެއް ނޫނެވެ. އެ ބެލެވެނީ ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ތަފްސީރެއް ކަމުގައެވެ. ކީރިތި ޤުރުއާނަކީ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ މައްޗަށް ޢަރަބި ބަހުން ބާވައިލެއްވުނު ﷲ ގެ ކަލާމްފުޅެވެ. ﷲ ތަޢާލާ ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ވަޙީކުރައްވާފައިވާ ފަދައިންނެވެ. ( إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ) [يوسف 2 ] މާނައީ: “ހަމަކަށަވަރުން، ތިމަންއިލާހު އެ ފޮތް ބާވައިލެއްވީ، ޢަރަބި ބަހުންއޮތް ޤުރުއާނެއް ކަމުގައެވެ. އެއީ ތިޔަބައިމީހުން ބުއްދިކުރުމަށްޓަކައެވެ.”
شيخ منصور البهوتي رحمه الله ވިދާޅުވިއެވެ. “ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ތަރުޖަމާއީ، : ކީރިތި ޤުރުއާން ފާރިސީބަހުން ނުވަތަ އެހެންވެސް ބަހަކުން އޮވެއްޖެނަމަ އެއީ ޤުރުއާނެކޭ ނުކިޔާނެއެވެ. އަދި ޖުނުބުވެރިޔާގެ މައްޗަށްވެސް އެ ޙަރާމްވެގެންނުވެއެވެ. އެ ތަރުޖަމާ ވާހުށީ ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ މާނަ ކަމުގައެވެ. އަދި އެބަހަކުން އޮތް ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ތަފްސީރެއް ކަމުގައެވެ. އޭގައި ކީރިތި ޤުރުއާނުގައިވާ ލުޣަވީ އިޢުޖާޒުގެ ބައިވެސް ނުހުންނާނެއެވެ. ” كشاف القناع ” (1/341) .
އެހެންކަމުން އެފަދަ މުޞްޙަކުން ކިޔަވާނަމަ ސަޖިދަކުރުން ޝަރުޢުވެގެން ނުވެއެވެ. އެހެނީ އެ ކިޔެވެނީ ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ޙުކުމުގައިވާ އެއްޗެއް ނޫނެވެ. ވަﷲ އަޢުލަމު.
[محمد صالح المنجد – موقع الإسلام سؤال وجواب- سؤال رقم 218512: هل يسجد للتلاوة من قرأ بالمصحف المترجم ؟]

15- ބަހެއްގައި ނުވަތަ މަތިންދާބޯޓެއްގައި ދަތުރުކުރަމުންދާ މީހަކު ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔަވާހިނދު ސަޖިދައިގެ އާޔަތަކާ ދިމާވެއްޖެނަމަ ސަޖިދަކުރާނީ ކިހިނެއްތޯއެވެ؟
ޖ- ބަހެއްގައި ނުވަތަ ކާރެއްގައި ނުވަތަ މަތިންދާބޯޓެއްގައި ނުވަތަ ދާއްބައެއްގައި ދަތުރުކުރަމުންދާ މީހަކު ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔަވާހިނދު ސަޖިދައިގެ އާޔަތަކާ ދިމާވެއްޖެނަމަ ބިންމައްޗަށް ތިރިވެ ސަޖިދަކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އެ އިންތާ އިނެ ބޯ ތިރިކޮށްލައި ސަޖިދަކުރާނީ އެވެ. ގޮނޑީގައި ނަމާދުކުރާ މީހުން ސަޖިދަކުރާ ފަދައިންނެވެ. ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔަވަމުން ހިނގައިފާދަނަ ސަޖިދައިގެ އާޔަތަކާ ދިމާވުމުން، ބިންމައްޗަށް ތިރިވެ ސަޖިދަކުރާނީއެވެ.
[ބައްލަވާ المجموع شرح المهذب للنووي]
[ބައްލަވާ المغني لابن قدامة]

16- ތިލާވަތުގެ ސަޖިދައިގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟
ޖ- ތިލާވަތުގެ ސަޖިދައަކީ ސުންނަތެކެވެ. ވާޖިބެއް ނޫނެވެ. ނަމާދުގައިވިޔަސް އަދި ނަމާދުން ބޭރުގައިވިޔަސްމެއެވެ. އެހެނީ ޒައިދު ބިން ޘާބިތު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހުގެ ކިބައިންނާއި ޢުމަރު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހުގެ ކިބައިން މިކަމުގެ ޙުކުމަށް ދަލާލަތުކުރާ ކަންކަން ޘާބިތުވެފައިވެއެވެ.
[مجموع فتاوى ومقالات سماحة الشيخ ابن باز 11 / 406]

17- ނަމާދުގައި ސޫރަތެއްގެ ނިމޭތަނަށް ތިލާވަތުގެ ސަޖިދައެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، ތިލާވަތުގެ ސަޖިދައިން ތެދުވެ ކޮންމެވެސް މިންވަރެއް ކިޔަވަންޖެހޭނެތޯއެވެ ނުވަތަ ތިލާވަތުގެ ސަޖިދައިން ތެދުވެ ސީދާ ރުކޫޢަށް ދެވިދާނެތޯއެވެ؟
ޖ- ނަމާދުގައި ސަޖިދައިގެ އާޔަތެއް ސޫރަތެއްގެ ނިމޭތަނަށް ދިމާވެއްޖެނަމަ…Source link

Leave a Reply

Related Articles