• ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްވެސް ދިވެހި ނޫސްގަ ލިޔުން ޝާއިޢު ކޮށްލެވޭނެ
Home ⁄ ސިއްހަތު ⁄ ލުނބޯއިން ހަށިގަނޑަށް ލިބޭ ފައިދާ

ލުނބޯއިން ހަށިގަނޑަށް ލިބޭ ފައިދާލުނބޯ ފަންޏަކީ ހަށިގަނޑަށް ފައިދާ ހުރި އެންމެ މުހިއްމު ބުއިމުގެ ތެރެއިން އެއް ބުއިމެވެ. ހެނދުނު ހެނދުނާ ހާބަނޑާ ހުރެ ލުނބޯ ފަނިތައްޓެއް ބޯލުމުން ހަށިގަނޑަށް އެތައް ފައިދާތަކެއް ލިބެއެވެ. މީހާގެ ހަންގަނޑު ރީތިކޮށް ދިނުމުގެ އިތުރުން ދިފާއީ ނިޒާމު ވަރުގަދަ ކޮށްދެއެވެ. ވިޓަމިން ސީގެ އިތުރުން އެހެނިހެން މާއްދާތައް ހިމޭނެ ލުނބޯ އަކީ ކެލޮރީ މަދު އަދި ހަކުރު މަދު ބުއިމެކެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކު ލުނބޯ ފެން ތައްޓެއް ބޯލުމުން ހަށިގަނޑަށް އޭގެ ސަބަބުން އެތައް ފައިދާ ތަކެއް ލިބޭއެވެ.
 1. ހަށިގަނޑު ހައިޑްރޭޓެ ކޮށްދޭ
ޑިހައިޑްރޭޝަން އަކީ އާއްމުކޮށް ހުރިހާ އުމުރުގެ މީހުންނަށް ދިމާވާ ކަމެކެވެ. ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް އަންހެނަކު 2.7 ލީޓަރު ފެން ބޯން ޖެހޭއިރު ފިރިހެނަކު 3.7 ލީޓަރު ބޯން ޖެހޭއެވެ. އެއީ ފެނުގެ އިތުރުން އެހެން ދިޔާ ތަކެތި ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ. އެ މިންވަރަށް ފެން ނުބޮވޭނަމަ ލުނބޯ ފެން ބުއިމުން ހަށިގަނޑަށް ދުވާލަކަށް ލިބެން ޖެހޭ ފެން ލިބެއެވެ. ލުނބޯ އަކީ އޭގެ ޒާތުގައި ”ވިޓަމިން ސީ”ގެ މާއްދާއިން މުއްސަނދި ވެފައިވާ މޭވާއެކެވެ. ލުނބޯއެއްގެ ދެބައި ކުޅަ އެއްބައި ފެން ޖޯޑެއް ބުއިމުން ދުވާލަކަށް ލިބެން ޖެހޭ ވިޓަމިން ސީ ލިބެއެވެ. ހިތުގެ ބަލިތަކުގެ އިތުރުން ސްޓްރޯކް ފަދަ ބަލިތަކުން މީހާ ދުރުކޮށްދެއެވެ.  
2. ހަންގަނޑު ރީތިކޮށްދޭ
ހަށިގަނޑުގައި ޕެކްޓިން ފައިބާރތައް ހުންނައިރު، ލުނބޯ ފެން ބުއިމުން ބަނޑުހައި ވުމާއި ފޮނި އެއްޗެހި ކެއުމުން ދުރުހެލި ކޮށްދެއެވެ. ހަންގަނޑު އޮމާން ކޮށް ރީތީ ކޮށްދެއެވެ. ވިޓަމިން ސީގެ ސަބަބުން ހަންގަނޑުގައި ރޫ ޖެހުމާއި ކުރަކިވުމާއި، އިރުގެ ސަބަބުން ހަންގަނޑަށް ލިބޭ ގެއްލުންތަކުން ދުރުކޮށްދެއެވެ. ހަށިގަނޑުގައި ހުންނަ ބޭކަރު އެއްޗެހި ދުއްވާލައި ހަށިގަނޑު ރީތި ކޮށްދޭއެވެ. ލުނބޯ ޖޫސް ބުއިމުގެ ސަބަބުން މީހާ ތާޒާކޮށްދެ އެވެ.
3. ހަޖަމް ކުރަން ފަސޭހަވޭ  
ބޭރަށް ހިނގާ ފަދަ ބަލިތަކަށް އެންމެ ރަނގަޅު ބުއިމަކީ ލުނބޯ ފެނެވެ. ހެނދުނު ގަޑީގައި ލުނބޯ ފެންތައްޓެއް ބޯލުމުން މީހާގެ އެތެރެހަށީގެ ނިޒާމަށް ލުއިތަކެއް ލިބޭއެވެ.  
4. ނޭވާލަން ފަސޭހަވޭ  
ނޭވާލާން އުދަނގޫ ތަކެއް ކުރިމަތިވާނަމަ ލުބޯ ޖޫސް ބޭނުން ކުރުމުން އެކަމަށް ހައްލެއް ލިބޭނެއެވެ. ނޭވާލުމުން ދުރުހެލިވާން ކޮންމެ ކެއުމަކަށް ފަހު ހޫނު ލުނބޯ ފެން ތައްޓެއް ބޯން ޖެހެއެވެ.
5. ކިޑްނީގައި ހިލަ އުފެދުމުން ދުރުކޮށްދޭ
ލުނބޯގައި ހިމެނޭ މައުދަނެއް ކަމަށްވާ ސެޓްރިކް އެސިޑްގެ ސަބަބުން ކިޑްނީ ގައި ހިލަ އުފެދުމުން ދުރުކޮށްދޭއެވެ. ކިޑްނީގައި ހިލަ އުފެދުމުން ދުރުކޮށް ދިނުމަށް ލުނބޯއަކީ އެންމެ ފައްކާ އެއްޗެވެ. ލުނބޯ އަކީ ހިމެނޭ ސެޓްރިކްގެ ސަބަބުން އުފެދޭ ކުދި ހިލަތައް ފުނޑުފުނޑު ކޮށްލައެވެ. Source link

Leave a Reply

Related Articles