• ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްވެސް ދިވެހި ނޫސްގަ ލިޔުން ޝާއިޢު ކޮށްލެވޭނެ
Home ⁄ ހަބަރު ⁄ އިޓަލީން މީހުން ރާއްޖެ އައުން މަނާކޮށްފި! ތިނަދޫ، ކުރެއްދޫ ލޮކްޑައުންގައި