• ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްވެސް ދިވެހި ނޫސްގަ ލިޔުން ޝާއިޢު ކޮށްލެވޭނެ
Home ⁄ 2020 ⁄ March ⁄ 08

Day: March 8, 2020

ރާއްޖެ ހުއްޓުމަކަށް އަންނަންޖެހޭ ހިސާބަކަށް އަދި ނުދޭ: އަމީން

ކޮރޯނާވައިރަހާ ގުޅިގެން ރާއްޖެ ހުއްޓުމަކަށް އަންނަންޖެހޭ ހިސާބަކަށް ކަންކަން އަދި ގޮސްފައިނުވާ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ކޮރޯނާވައިރަހަށް ރާއްޖެ އިން ދެ މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާއިރު،

ރިސޯޓުތަކުން އެކްސްކާޝަން އަށް ރަށްރަށަށް ދިޔުން މަޑުޖައްސާލަނީ

ރިސޯޓުތަކުން އެކްސްކާޝަން ދަތުރުތަކުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށަށް ދިޔުން މަޑުޖައްސާލަންޖެހޭ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މިހާރު ދުނިޔޭގައި ހަލުވި ކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާ ވައިރަސް

ކޮވިޑް 19: ސަމަރ އައިލެންޑް ރިސޯޓުވެސް ލޮކްޑައުން ކޮށްފި

ކޮރޯނާ ވައިރަސްއަށް ޝައްކުކުރެވޭ އަލާމާތްތަށް ހުރި 2 ފަތުރުވެރިއަކު ފެނުމާއެކު ސަމަރ އައިލެންޑް ރިސޯޓަށް އަރައި ފައިބާ ހެދުން ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލާފައިވާކަމަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން ބުނެފިއެވެ.ހޮނިހިރު ދުވަހު

ފަރުދީ ޒިންމާ އަދާކުރާށެވެ. ހޭލުންތެރިވެ، ހޭލުންތެރި ކުރުވާށެވެ.

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19ގެ ދެ ކޭސް ފެނުނުކަން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އިއުލާން ކުރީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައެވެ. އެގޮތުން އެ ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ ޅ. ކުރެއްދޫ އައިލެންޑް

ޓޯމާޓޯ ބޭނުންކުރަންވީ ސަބަބު މިއޮތީ

ވިލާތު ބަށި ނުވަތަ ޓޮމާޓޯ އަކީ މޭވާގެ ގޮތުގައި ވެސް އަދި ތަރުކާރީގެ ގޮތުގައިވެސް ހިމެނޭ ބާވަތެކެވެ. އާއްމުކޮށް ޓޮމާޓޯ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި މަޝްހޫރުވެފައިވަނީ ތަރުކާރީގެ ގޮތުގައެވެ. ޓޮމާޓޯއަކީ އޭގައި

‏ޙަލާލު ގޮތުގައި ތައުމީނު ކުންފުނިތައް ހިންގުން ‏

(17 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 ވަނަ ދުވަހު ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ލިޔުމާ ގުޅޭ( ތައުމީނުގެ ޝަރުޢީ މާނައަށް ބަލާއިރު މި ޢަޤުދަކީ މި އިންޝުއަރެންސުގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތާއި، ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތާއި ދެމެދު ކުރެވޭ

1 2 3 19