• ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްވެސް ދިވެހި ނޫސްގަ ލިޔުން ޝާއިޢު ކޮށްލެވޭނެ
Home ⁄ ހަބަރު ⁄ ހާސް ނުވޭ، ރައްކާތެރިވުމުގެ ހުރިހާ ފިޔަވަޅެއް އެބަ އަޅަން: ރައީސް

ހާސް ނުވޭ، ރައްކާތެރިވުމުގެ ހުރިހާ ފިޔަވަޅެއް އެބަ އަޅަން: ރައީސް


ރައީސް ސޯލިހު، ސަރުކާރުގެ އިސް ބޭފުޅުންނާއެކު – ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ރައްޔިތުން، ހާސްވާން ޖެހޭ އެއްވެސް ކަމެއް ނެތް ކަމަށާއި ރައްޔިތުންގެ ރައްކާތެރި ކަމަށް ހުރިހާ ފިޔަވަޅެއް އަޅަމުންދާ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ރައީސް ސޯލިހު ދެންމެ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ކޮރޯނާ ވައިރަހާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. މިވަގުތު ކަންބޮޑުވުމާއި ހާސްކަމުގެ ތެރެއަށް ނުގޮސް ޑޮކްޓަރުންނާއި ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީގެ ލަފަޔާއި އިރުޝާދަށް އަމަލުކުރަމުން ގެންދިޔުމަށް އިލްތިމާސް ކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ކޮރޯނާ ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ ދެ މީހެކެވެ. ޕޮޒިޓްވެފައިވަނީ ޅ. ކުރެއްދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓްގެ ދެ މުވައްޒަފުންނެވެ. އެ ދެ މީހުންނަކީ ވެސް ބިދޭސީންނެވެ. ނަމަވެސް އެމީހުންގެ ގައުމެއް ހާމައެއް ނުކުރެ އެވެ. އެ މީހުން ތިބީ ފަރުކޮޅުފުށީގައި ކަރަންޓީނުކޮށްފަ އެވެ.

އެ ދެ މީހުންނަށް ކޮރޯނާ ވައިރަހުގެ އަސަރުކޮށްފައިވަނީ އެ ރިސޯޓްގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރި އިޓަލީ ޓޫރިސްޓެއްގެ ފަރާތުންނެވެ. އެ ޓޫރިސްޓް ކޮރޯނާ ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްކަން އެނގުނީ އޭނާ އެނބުރި ގައުމަށް ދިޔަ ފަހުންނެވެ. ސަރުކާރުން މިހާރު ގެންދަނީ އެ ޓޫރިސްޓް ކޮންޓެކްޓްވީ މީހުން ހޯދައި ބަލަން ޖެހޭ ކަންކަން ބަލަމުންނެވެ.

ކުރެއްދޫ ރިސޯޓްގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށް ދިޔަ އިޓަލީ މީހާގެ ފަރާތުން ކޮރޯނާ ފެނުމާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން ވަނީ އިޓަލީއިން ރާއްޖެއަށް މީހުން އެތެރެވުން މަނާކޮށްފަ އެވެ. އިޓަލީ މީހުން ރާއްޖެއިން ފުރުވާލުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

ވ. ތިނަދޫގައި ޗުއްޓީ ހޭދަ ކުރަމުން ދިޔަ އިޓަލީ މީހެއްގެ ފަރާތުން ވެސް ކޮރޯނާގެ އަލާމާތްތައް ފެނުނެވެ. އެމީހާގެ ޓެސްޓްގެ ނަތީޖާ މިހާރު ލިބިފައިވާއިރު އޭނާ ވައިރަހަށް ނެގަޓިވް އެވެ. އޭނާ އަދިވެސް ހުރީ ކަރަންޓީނުކޮށްފަ އެވެ. އޭނާގެ ފަރާތުން އަލާމާތް އަދިވެސް ފެންނާތީ 24 ގަޑިއިރު ފަހުން އިތުރު ޓެސްޓް ހެދުމަށް ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ. މީގެއިތުރުން ބަތަލާ ރިސޯޓްގެ ޓޫރިސްޓެއްގެ ފަރާތުން ވެސް އަލާމާތްތައް ފެނިގެން އެ ރިސޯޓް ވަނީ ލޮކްޑައުން ކޮށްފަ އެވެ.

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު

ކޮރޯނާ ވައިރަސް

Subscribe to Avas daily newsletter

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

8

މި ދަނޑިވަޅުގައިވެސް އިސްކުރަންވީ ޔާމީނަށް ދޭ އަނިޔާތޯ؟

4

އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކާމެދު ކެބިނެޓްގައި މަޝްވަރާކޮށްފި

5

ކޮރޯނާ އަޔަސް މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭތޯ އުޅޭނަން: ރައީސް

5

ކޮރޯނާ ފެނިއްޖެނަމަ އަމަލު ކުރާނެ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު ހޯއްދަވައިފިSource link

Leave a Reply

Related Articles