• ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްވެސް ދިވެހި ނޫސްގަ ލިޔުން ޝާއިޢު ކޮށްލެވޭނެ
Home ⁄ ރެސިޕީ ⁄ ކޮއިލުތެރެ ރިހާކުރުރޮށި

ކޮއިލުތެރެ ރިހާކުރުރޮށިބޭނުންވާތަކެތި
3 ޖޯޑުފުށް
2 ފިޔާ ( ގާނާފައި)
3 ހިކަނދިފަތް ( ވަރަށް ހިމުންކޮށް ކޮށާފައި)
2 /1 ޖޯޑު ކާށިހުނި
2 ލުނބޯގެ ހުތް
2 ރޯމިރުސް ( ހިމުންކޮށް ކޮށާފައި)
ރިހާކުރު ލޮނުރަހަދޭވަރަށް
ތައްޔާރުކުރާނެގޮތް
ފިޔާ، މިރުސް، ހުނި، ހުތް، ހިކަނދިފަތް، އެއްކޮށް މޮޑެލާފައި ރިހާކުރާއި ފުށް އެއްކޮށްގެން އާދައިގެ ފެން ފޮދެއްގައި ރޮށި ދަމާލެވޭވަރަށް ފުށްގަނޑު މޮޑެލާށެވެ. ދެން ހެޔޮވަރުގެ ސައިޒަކަށް ރޮށި ދަމާލާފައި ތަވާއުނދުންމައްޗަށް އުދާލާފައި ދޮންވީމާ ރޮށި ފިހެލާށެވެ.
 
ޖުވޭSource link

Leave a Reply

Related Articles