• ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްވެސް ދިވެހި ނޫސްގަ ލިޔުން ޝާއިޢު ކޮށްލެވޭނެ
Home ⁄ ރެސިޕީ ⁄ އަނިއަން ވިތް އެގްް ސޭންޑް ވިޗް

އަނިއަން ވިތް އެގްް ސޭންޑް ވިޗްބޭނުންވާތަކެތި
4 ފޮތި ޕާން
1 ފަޅި ފިޔާ  ( ހިމުންކޮށް ކޮށާފައި )
1 ބިސް  ( ފެނުކައްކާ ކުދިކޮށް ކޮށާފައި )
1 ފެހި ތޮޅި މިރުސް ހިމުންކޮށް ކޮށާފައި)
4/1 ލުނބޯ
ބަޓަރު ކޮޅެއް ލޮނުކޮޅެއް
 މެޔޮ ނައިސް ކޮޅެއް
ތައްޔާރުކުރާނެގޮތް
ޕާން ފޮތި ތަކުގައި ތުނިކޮށް ބަޓަރު ހާކާލާފައި ބަހައްޓާށެވެ. ފިޔާކޮޅާއި މިރުސް އެއްކޮށް މޮޑެެފައި ލުނބޯ ހުތާއި އެއްކޮށްފައި ލޮނު ކޮޅު ވެސް އެއްކޮށްލާށެވެ. ދެން ބިހާއި މެޔޮނައިސް އެއްކޮށްފައި 2 ޕާން ފޮތި މަތީގައި މޮޑުނުބައި ފަތުރާލާފައި އަނެއް ދެ ޕާން ފޮތި މަތީގައި ތަތްކޮށްލާށެވެ. 
 
ޖުވޭ
 
 Source link

Leave a Reply

Related Articles