• ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްވެސް ދިވެހި ނޫސްގަ ލިޔުން ޝާއިޢު ކޮށްލެވޭނެ
Home ⁄ މުނިފޫހި ފިލުވުން ⁄ މޫނު ބުރުގާ އަޅާތީ ފާޑުކިޔުމުން އޭއާރު ރަހްމާންގެ ދަރިފުޅުގެ ވަރުގަދަ ރައްދެއް