• ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްވެސް ދިވެހި ނޫސްގަ ލިޔުން ޝާއިޢު ކޮށްލެވޭނެ
Home ⁄ ދީން ⁄ ފަރުޟު ނަމާދުތައް ފިޔަވައި އެންމެ ހެޔޮކަންބޮޑީ ގޭގަ ކުރާ ނަމާދެވެ! – ޙަދީޘް

ފަރުޟު ނަމާދުތައް ފިޔަވައި އެންމެ ހެޔޮކަންބޮޑީ ގޭގަ ކުރާ ނަމާދެވެ! – ޙަދީޘްޒައިދް ބިން ޘާބިތުގެ އަރިއަހުން އިމާމް ތިރްމިޛީ ރިވާކުރެއްވި ޙަދީޘްފުޅެއްގެ މާނައިގައިވެއެވެ! “ފަރުޟް ނަމާދުތައް ފިޔަވައި އެންމެ ހެޔޮކަން ބޮޑުވެގެންވަނީ ގޭގައި ކުރާ ނަމާދެވެ!” 
މި ޙަދީޘްފުޅުން އެނގެން މިއޮތީ ސުންނަތް ނަމާދުތައް ގޭގައި ކުރުމުގެ މަތިވެރިކަމެވެ. ވީމާ ގޭގައި ނަމާދުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް ނަމަ ގޭގައި ސުންނަތް ނަމާދުތައް ކުރުން ގިނަކުރާށެވެ! ކޮންމެ މީހަކުވެސް ބޭނުންވާނީ އެމީހަކު ކުރާ އަޅުކަމަށް ވީހައި ގިނަ ޘަވާބު ލިބުމެވެ. ވީމާ އެންމެ ގިނަ ޘަވާބު ލިބެން އޮތް މަގު ދޫކޮށް ނުލާށެވެ! 
މިސްކިތްތަކަކީ ބިންމަތީގައިވާ އެންމެ އަގު ހުރި ބިނާތަކެވެ. އެންމެ މުޤައްދިސް ބިނާތަކެވެ. އެހެންކަމާއިއެކުގައިވެސް ރަސޫލް (ޞޢވ) މިފަދައިން ޙަދީޘްފުޅު ކުރެއްވެވުމުން އަހަރެމެންނަށް އޮތީ ޙަދީޘްފުޅަށް ޢަމަލުކުރުމެވެ. 
ގޭގައި ސުންނަތް ނަމާދުތައް ކުރުމުގެ މުހިންމުކަމާއިމެދު ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަތައް ދެއްކެއެވެ. އެއީ ހަމަ ހަނދާންކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުންނެވެ. ގިނަ ބައަކު ދަމުނަމާދުކުރަންވެސް މިސްކިތަށް ދާން ބޭނުންވާތީ އެއީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ނޫންކަން ބަޔާންކުރުމަށެވެ. ދަމުނަމާދު ފަދަ ސުންނަތް ނަމާދުތައް ކުރަން މިސްކިތަށް ދިއުން އޮތީ ގޭގައި ކުރެވެން ނެތުމުންނެވެ. 
– އިސްލާމީ ތިލަފަތުގެ ދަރުސަކުންSource link

Leave a Reply

Related Articles