• ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްވެސް ދިވެހި ނޫސްގަ ލިޔުން ޝާއިޢު ކޮށްލެވޭނެ
Home ⁄ ރެސިޕީ ⁄ ޗިކަން ސޭންޑް ވިޗް

ޗިކަން ސޭންޑް ވިޗްބޭނުންވާތަކެތި
6 ފޮތި ޕާން
1 ފިޔާ ( ވަރަށް ހިމުންކޮށް ކޮށާފައި)
2 /1 ސައިސަމުސާ މުގުރި އަސޭމިރުސް
1 ޖޯޑު ވަރަށް ހިމުންކޮށް ކޮށާފައިހުރި ބޯންލެސް ޗިކަން
1 ލުނބޯ
1 ރޯމިރުސް ( ހިމުންކޮށް ކޮށާފައި)
މެޔޮނައިސްކޮޅެއް ( ރަހަލާވަރަށް)
ބަޓަރުކޮޅެއް
ތައްޔާރުކުރާނެގޮތް
ޕާންފޮތިތަކުގައި ތުނިކޮށް ބަޓަރުހާކާލާފައި ބަހައްޓާށެވެ. ދެން ތަވާއުދުންމައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަ ތެޔޮ ފޮދެއްއަޅާލާފައި ހޫނުވީމާ ފިޔާކޮޅާއި މިރުސްކޮޅު އަޅާފައި ފިޔާކޮޅު މޯޅިވީމާ މަސް، އަދިލޮނުކޮޅު އެއްކޮށްފައި މަސްރޯފިލްންދެން މަޑުގިނީގައި ދޭފައތުން ހަލަމުންދާށެވެ. ރޯފިލުމުން އުދުންމަތިން ބާލާފައި މެޔޮނައިސް އާއި އަސޭމިރުސް އެއްކޮށްފައި މޮޑެލާށެވެ. ދެން ޕާންފޮތިތަކަށް މަސްއަޅާފައި ތަތްކޮށްފައި ކާރި ކަފާލާށެވެ.
ޖުވޭSource link

Leave a Reply

Related Articles