• ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްވެސް ދިވެހި ނޫސްގަ ލިޔުން ޝާއިޢު ކޮށްލެވޭނެ
Home ⁄ ބޭރުގެ ހަބަރު ⁄ 13 hour 15 minutes ago އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއްގައި ޣައްޒާގައި 10 މީހުން މަރުވެއްޖެ