• ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްވެސް ދިވެހި ނޫސްގަ ލިޔުން ޝާއިޢު ކޮށްލެވޭނެ
Home ⁄ ހަބަރު ⁄ ކުރެއްދޫގައި 93 މީހަކު ރޫމް އައިސޮލޭޝަންގައި، ބަތަލާގައި 11 މީހަކު ރޫމް ކަރަންޓީން ކޮށްފަ

ކުރެއްދޫގައި 93 މީހަކު ރޫމް އައިސޮލޭޝަންގައި، ބަތަލާގައި 11 މީހަކު ރޫމް ކަރަންޓީން ކޮށްފަ


ޅ. ކުރެއްދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި ކޮރޯނާގެ ޕޮޒިޓިވް 2 ކޭސްއެއް ފެނުމާއި ގުޅިގެން 93 މީހަކު ރޫމް އައިސޮލޭޝަންގައި ބަހައްޓާފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު ޢަބްދުﷲ އަމީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރާއްޖޭގެ ޙާލަތާއި ގުޅޭގޮތުން އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން މިނިސްޓަރު އަމީން ވިދާޅުވީ މިހާތަނަށް ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓް ކުރުމަށް ސާމްޕަލް ނެގިފައިވަނީ 24 ފަރާތެއްގެ ކަމަށެވެ. އަދި އޭގެ ތެރެއިން ޕޮޒިޓިވްވީ 2 ފަރާތެއް ކަމަށާއި 20 ފަރާތެއް ނެގެޓިވްވެފައި ވާއިރު، 2 ފަރާތެއްގެ ސާމްޕަލްގެ ނަތީޖާ ލިބިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.މީގެ އިތުރުން ފަރުކޮޅުފުށީގައި 8 މީހަކު އައިސޮލޭޝަންގައި އެބަތިބި ކަމަށާއި، އިތުރު 2 ފަރާތެއް ކަރަންޓީންގައި އެބަތިބި ކަމަށެވެ. އަދި ކުރެއްދޫގައި 93 ފަރާތެއް ރޫމް އައިސޮލޭޝަންގައި ބަހައްޓާފައިވާ އިރު، ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގެ ގޮތުގައި މިހާތަނަށް ކުރެއްދޫއިން 80 ފަރާތެއް ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.އަދި ސޭޑީޒް ބަތަލާގައި ރޫމް ކަރަންޓީންގައި 11 ފަރާތެއް ބައިތިއްބާފައިވާ އިރު، ފޯކައިދޫން ކޮވިޑް-19 އަށް ޝައްކު ކުރެވޭ އަލާމާތެއް ހުރި ފަރާތެއް ފަރުކޮޅުފުއްޓަށް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް މިނިސްޓަރު އަމީން ވިދާޅުވިއެވެ.

ފޯކައިދޫގައި ހުރި ފަރާތަކީ ކުރެއްދޫގެ ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގެ ތެރެއިން ފާހަގަކުރެވުނު މީހަކާއި ގުޅުން އޮތް ފަރާތެއްކަމަށް މިހާތަނަށް މައުލޫމާތު ލިބެނީ. އެހެންކަމުން މިއަދު ޑޮކްޓަރުން އެކޮޅަށް ގޮސް ބަލާ އެޑްވައިޒަރީ ގުރޫއްޕުގެ މަޝްވަރާއާއި އެކީގައި އޭނާ ގެންނަނީ. މިކޮޅަށް އޭނާ ގެނެސް ސާމްޕަލް ނަގާފައި ޓެސްޓް ކުރާނަން. ކުރެއްދޫ ކޭސްއާއި ގުޅިގެން މިހާތަނަށް ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގެ ގޮތުގައި 173 ފަރާތެއް ފާހަގަކުރެވިފައިވޭ،
~ ހެލްތް މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން

މިނިސްޓަރު އަމީން ވިދާޅުވީ ކުރެއްދޫ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް 2 މީހުންގެ ޙާލު ރަނގަޅުކަމަށެވެ. އަދި މިހާތަނަށް އިތުރު އެއްވެސް ކަމެއް އެ ދެމީހުންގެ ގައިން ފެނިފައި ނުވާ ކަމަށް ވެސް އަމީން ވިދާޅުވިއެވެ.ބަތަލާ އައިލެންޑްގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން އައި އިޓަލީގެ ޓޫރިސްޓެއްގެ ގައިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޝައްކު ކުރެވޭ އަލާމާތްތަކެއް ފެނުމާ ގުޅިގެން، އޭނާގެ ޓެސްޓުތައް ހެދުމަށާއި މޮނިޓަރ ކުރުމަށްޓަކައި އެ ރިސޯޓަށް އަރައިފޭބުން ވަގުތީ ގޮތުން ވަނީ މަނާކޮށްފައެވެ.

ކޮވިޑް-19 ގެ ސްޕޯކްސްޕަރސަން މަބްރޫކް އަޒީޒް

ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ކޮވިޑް-19 ގެ ސްޕޯކްސްޕަރސަން މަބްރޫކް އަޒީޒް ވިދާޅުވީ ވ. ތިނަދޫގައި އަދި ސަމަރ އައިލެންޑްގައި ޓެސްޓް ކުރެވުނު ހުރިހާ ކޭސްއެއް ނެގެޓިވްވުމާއި ގުޅިގެން އެ 2 ރަށް އަރާފޭބުމަށް މިހާރު ހުޅުވާލާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ބަތަލާގައި މިކަމަށް ޝައްކުކުރެވުނު ބަޔަކު ޓެސްޓް ކުރަން ގެނެވިފައި އެބަތިބި ކަމަށެވެ.

އެމީހުންގެ ސާމްޕަލްތައް ނެގި މިހާރު ދަނީ ޓެސްޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް. އެ މަސައްކަތްތައް ނިމެންދެން އެ ރަށް އޮތީ ވަގުތީގޮތުން އަރާ ފުރުން މެދުކަނޑާލެވިފައި. ކުރެއްދޫ އައިލެންޑުން 2 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވުމާއި ގުޅިގެން އެ ރަށުގައި އިތުރު ކޭސްއެއް އުޅޭތޯ ބެލުމަށްޓަކައި އިތުރަށް މޮނިޓާ ކުރުމަށް އެ ރަށް އޮތީ ވަގުތީގޮތުން އަރާ ފުރުން މެދުކަނޑާލާފައި. ށ. ފޯކައިދޫގައި ބަލީގެ އަލާމާތްތައް ހުރި މީހަކު ފާހަގަކުރެވިގެން އެމީހާ މާލެއަށް ގެނައުމުގެ އިންތިޒާމް ރޭވިގެން މާލެ ގެނައުމުގެ މަސައްކަތްތައް ދަނީ ކުރެވެމުން،
~ ކޮވިޑް-19 ގެ ސްޕޯކްސްޕަރސަން މަބްރޫކް އަޒީޒް

ށ. ފޯކައިދޫއިން ކުރެއްދޫގެ ކޭސްއަށް ފަހު، އެކަކު ޓްރޭސްކުރެވުމާއި ގުޅިގެން އެ ރަށާމެދު އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަކާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް މުލީއާގޭގައި ބައްދަލުވުމެއް އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. އަދި ބައްދަލުވުމުގެ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރާނެކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވިއެވެ.Source link

Leave a Reply

Related Articles