• ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްވެސް ދިވެހި ނޫސްގަ ލިޔުން ޝާއިޢު ކޮށްލެވޭނެ
Home ⁄ ހަބަރު ⁄ ފިޔަވަޅު އެޅީ ސަލާމަތަށް، އެއްބާރުލުންދީ: ސުދައިސް

ފިޔަވަޅު އެޅީ ސަލާމަތަށް، އެއްބާރުލުންދީ: ސުދައިސް


މައްކާގެ ހަރަމްފުޅުގެ އިސް އިމާމު އަދި ދެ ހަރަމްފުޅު ބަލަހައްޓާ އިދާރާގެ ރައީސް ޝަައިހް އަބްދުއްރަހްމާން އަލް ސުދައިސް –

މުސްލިމުންގެ އެންމެ މުގައްދަަސް ދެ މިސްކިތް ކަމަަށްވާ މަސްޖިދުލްހަރާމް އަދި މަސްޖިދުއްނަބަވީގައި މިހާރު އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަކީ ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާ ރައްކާތެރިކަމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކެއް ކަމަަށް މައްކާގެ ހަރަމްފުޅުގެ އިސް އިމާމު އަދި ދެ ހަރަމްފުޅު ބަލަހައްޓާ އިދާރާގެ ރައީސް ޝަައިހް އަބްދުއްރަހްމާން އަލް ސުދައިސް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

މުޅި ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާ ވައިރަހާ ގުޅިގެން ސައުދީ ސަރުކާރުން ވަނީ ދެ ހަރަމްފުޅުގައިވެސް ވަރުގަދަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައެވެ. އެގޮތުން އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާ ނުކުރެވޭ ގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ.

އަދި ދެ ހަރަމްފުޅުވެސް އިޝާއަށް ފަހު ބަންދުކުރުމާއި، ކައުބާ ވަށަައިގެން ތޮވާފްކުރާ ސަރަހައްދުގެ ބޮޑު ބައެއް ބަންދު ކުރުމާއި، ޒަމްޒަމް ފެން ލިބޭ ގޮތަށް ހަރަމްފުޅުގެ ވަށައިގެން ހުރި ހުރިހާ އިސްކުރުބަރިތައް ބަންދު ކުުރުމާއި، ހަރަމްފުޅަށް ކާބޯތަކެތި ވެއްދުން މުޅިން މަނާކޮށްފައެވެ.

އެ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅިގެން ގިނަ ބަޔަކު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ގެންދަނީ ސައުދީ ސަރުކާރާ ގުޅުވާ ތަފާތު ވާހަކަތައް ދައްކަމުންނެވެ.

މީގެ އިތުރުން އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ބަޔަކު މީހުން ވަނީ ގަދަކަމުން ހަރަމްފުޅުތެރެއަަށް ވަދެގެންފައެވެ. އެމީހުން ހަރަމްފުޅުތެރެއަށް ވަދެގެންފައިވަނީ ސިފައިންގެ ސަފުތައް ފަޅާލާފައެވެ.

އެ އަމަލަށް އިޝާރާތް ކުރައްވާ ދެ ހަރަމްފުޅުގެ އިމާމް ޝައިހް ޝުދައިސް ވަނީ ރޭގެ އިޝާ ނަމާދަށް ފަހު ހަރަމްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައެވެ. ޝައިހް ވިދާޅުވީ މިހާތަނަށް އަޅާފައިވާ ކޮންމެ ފިޔަވަޅަކީވެސް އެންމެންގެ ރައްކާތެރިކަމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެ ހުރިހާ ކަމަކަށް ހުރިހާ ރައްޔިތުންވެސް އިހްތިރާމް ކުރުމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ.

އަދި ކޮރޯނާގެ ނުރައްކާތެރިކަން ނެތިގެން ދިއުމާއެކު ހަރަމްފުޅު ހުޅުވާ އާންމު އުސޫލުން ކަންކަން ހަމަޖެހިގެންދާނެ ކަމަަށެވެ.

ކޮރޯނާ ވައިރަސްއާ ގުޅިގެން ސައުދީން ވަރުގަދަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަމުންދާއިރު މިހާތަނަށް ހަތް މީހަކު ވަނީ ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ.

ސައުދީ ސަރުކާރުން ވަނީ މިއަދުން ފެށިގެން އެ ގައުމުގެ ހުރިހާ ތައުލީމީ މުއައްސަސާތައް ބަންދު ކޮށްފައެވެ. ތައުލީމީ ވުޒާރާއިން ބުނީ ސުކޫލްތަކާއި ކޮލެޖް، ޔުނިވާސިޓީތައް ބަންދު ކުރީ މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް ކަމަށެވެ.

ސައުދީ އަަރަބިއްޔާ

ކޮރޯނާ ވައިރަސް

Subscribe to Avas daily newsletter

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

3

ރޭގަނޑަށް ދެ ހަރަމްފުޅު ބަންދު

2

އުމްރާގެ އަޅުކަން ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލައިފި

ސައުދީން 11 ކޭސް، ފިޔަވަޅު އިތުރަށް ވަރުގަދަ ކޮށްފި

ކޮރޯނާ ވަައިރަހަށް ސައުދީން ފަސް މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެSource link

Leave a Reply

Related Articles