• ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްވެސް ދިވެހި ނޫސްގަ ލިޔުން ޝާއިޢު ކޮށްލެވޭނެ
Home ⁄ 2020 ⁄ March ⁄ 10

Day: March 10, 2020

ކޮވިޑް-19: ޗައިނާގެ ކުޅަދާނަކަމުން ޑަބްލިއުއެޗްއޯވެސް އާޝޯހުވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް ޗައިނާއިން ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމަޔަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ތައުރީފް ލިބިއްޖެއެވެ. ދާދި ފަހުން ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ޓީމެއް ވަނީ ޗައިނާއަށް ގޮސް ހާލަތު މޮނީޓާކޮށްފައެވެ. މީގެ

ކާށި ތެލުން ހިތުގެ ބަލިންނާއި ސްޓްރޯކް ޖެހުމުން ދުރު ކޮށްދީފާނެ!

ކާށި ތެލާ ބެހޭ ގޮތުން ކުރެވިފައިވާ ދިރާސާތަކުގެ އަލީގައި ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތަކުގައި ދެ ފަހަރު އެކައްޗެއް ނުބުނެއޭ ދެންވިއަސް ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ. ކާށިތެލާ ބެހޭ ގޮތުން ހޯދާފައި ހޯދުންތަކުން މިއީ

މުއްސަނދިކަމަށް ދަހިވެތިވެއްޖެނަމަ އަތުގައި މުއްސަނދިކަމެއް ނެތް ނަމަވެސް އެކަން ތިބާއަށް ގެއްލުންދޭނެއެވެ!: އިބްން އަލްޤައްޔިމް

އިބްން އަލްޤައްޔިމް ރަޙިމަހުﷲ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. “ތިމާއަށް ކިތަންމެ ބޮޑު މުއްސަނދިކަމެއް ލިބިފައިވީނަމަވެސް މުއްސަނދިކަމަށް ތިބާ ދަހިވެތި ނުވާހައި ހިނދަކު އެ މުއްސަނދިކަމަށް ތިބާއަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ނުދެވޭނެއެވެ. ނަމަވެސް ތިބާ

ބާކީވެފާ

259144 ރައްޓެހިންނަކީ އަބަދުވެސް ތިބޭނެ ބަޔެކެވެ. ރައްޓެހިންނުލާ މިދުނިޔެއަކު ނޫޅެވޭނެއެވެ. ނަމަވެސް ރައްޓެހިންނޭ ކިޔާފަ ގިނަފަހަރު ތިބޭނީ ވަގުތީ މީހުންނެވެ. ހަގީގީ ރައްޓެހިން ފެންނާނީ ތިމާއަށް އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންޖެހޭ

ހުޅުމާލޭގައި އަޅާ 1،700 ހައުސިން ޔުނިޓުގެ ބިންގާ އަޅައިފި

ހުޅުމާލޭގައި އަޅާ 1،700 ހައުސިން ޔުނިޓުގެ ބިންގާ މިއަދު އަޅައިފި އެވެ. ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި އަޅާ 1700 ހައުސިން ޔުނިޓުގެ ބިންގާ އަޅުއްވައިދެއްވީ ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް

ކުރަމަތި ރިސޯޓު ވަގުތީގޮތުން ބަންދުކޮށް، އެކަކު އައިސޮލޭޝަނަށް

ކުރަމަތި ރިސޯޓުގައި ހުރި ބިދޭސީއެއްގެ ފަރާތުން ކޮވިޑް 19 ގެ އަލާމާތަތްތައް ފެނުމުން އޭނާ އައިސޮލޭޝަނަށް ގެންދިޔުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ހާމަކޮށްފި އެވެ. އެޗްޕީއޭ އިން ބުނީ

“ހުވާ”ސީޒަން 2ގެ އެޑިޓިން އަދި ޑަބިން ބާރަށް ކުރިޔަށް ދަނީ!

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހެދި ދިވެހި ވެބް ސީރީޒް “ހުވާ”ގެ ދެވަނަ ސީޒަން މިހާރު ބައިސްކޯފުން ދައްކަމުން އަންނަ އިރު ކުރިޔަށް ހުރި އެޕިސޯޑުތަކުގެ ޑަބިން އަދި އެޑިޓިން ބާރު

ކޮވިޑް-19: ބޭނުންވާ ވަރަށް ކާބޯތަކެތީގެ ސްޓޮކް އެބަހުރިކަމަށް ވިޔަފާރިވެރިން ބުނެފި

ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ކާބޯތަކެތި ރައްކާތެރި ކުރެވިފައި އެބަހުރި ކަމަށާއި، އެއްވެސް ވަރަކަށް ކާބޯތަކެތީ ލިބުމުގައި ދަތިތަކެއް ދިމާނުވާނެ ކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަން ވިޔަފާރިވެރިން ދީފިއެވެ.ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 ފެނުމާއެކު

1 2 3 19