• ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްވެސް ދިވެހި ނޫސްގަ ލިޔުން ޝާއިޢު ކޮށްލެވޭނެ
Home ⁄ ދީން ⁄ ޤިޔާމަތް ކައިރިވެ ކުދި ހުރިހާ ޢަލާމާތެއް ފައުޅުވެ ނިމެނީ! ތައްޔާރުވާން ތިބާ ކުޅައީ ކޮން ކަމެއް؟: ޝައިޚް ޝުޢައިބް ނާޒިމް

ޤިޔާމަތް ކައިރިވެ ކުދި ހުރިހާ ޢަލާމާތެއް ފައުޅުވެ ނިމެނީ! ތައްޔާރުވާން ތިބާ ކުޅައީ ކޮން ކަމެއް؟: ޝައިޚް ޝުޢައިބް ނާޒިމް 
“މީސްތަކުންނަށް އެއުރެންގެ (ޢަމަލު ތަކުގެ) ހިސާބު ބެއްލެވުމުގެ ވަގުތު ގާތްވެއްޖެއެވެ. އެއުރެން ޣާފިލުވެ (އެކަމުން) އެއްކިބާވެގެންވާ ޙާލު ގައެވެ.” (އަލްއަންބިޔާ: 1) 
މިއާޔަތުގައި ﷲ ތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވަވާފައިވާ ޙާލަތު އައިސް ކުޑަތަންވެއްޖެއެވެ. ޤިޔާމަތްވުމުގެ ވަގުތު ދާދި ގާތްވެއްޖެއެވެ. ނަމަވެސް މީސްތަކުން މިތިބީ ޣާފިލުވެގެންނެވެ. އަދި ދަނީވެސް ޣާފިލުކަން އިތުރުވަމުންނެވެ. 
ޤިޔާމަތް ވުމުގެ ވަގުތު ޖެހުމުން އެކަން ހިނގާނެއެވެ. މީސްތަކުންނަށް އޮތީ އެކަމަށް ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުވުމެވެ. ޙެޔޮ ޢަމަލުތައް ކުރުން ގިނަކުރުމެވެ. ޤިޔާމަތްވާނެ ވަގުތާއި ބެހޭ ގޮތުން ރަސޫލް (ޞޢވ) އަށް ސުވާލު ދެންނެވުމުން ޖަވާބުގައި ޙަދީޘްފުޅު ކުރެއްވެވީ ސުވާލެކެވެ. “ތިބާ އެވަގުތައްޓަކައި ތައްޔާރުކުރީ ކޮން އެއްޗެއްތޯއެވެ؟” މާނައަކީ އާޚިރަތަށް ގެންދަން ތިބާ ކުޅައީ ކިހައި ހެޔޮ އަމަލުތަކެއް ހެއްޔެވެ؟ 
މިދަރުސަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ޤިޔާމަތްވުމުގެ ޢަލާމާތްތަކާއި ބެހޭގޮތުން ޢިލްމުވެރިއަކު ލިޔުއްވަވާފައިވާ ފޮތެއް ބަލައިލީމެވެ. އެއިގައި 30 އަށްވުރެ ގިނަ ޢަލާމާތް ވަނީ ބަޔާންކުރައްވަވައި ލިޔުއްވަވައިފައެވެ. އެއިގެ ތެރެއިން ފައުޅުވި ޢަލާމާތްތައް ނޯޓުކޮށްލަން ބެލިއިރު ފައުޅުނުވާ ޢަލާމާތެއް ނެތެވެ. 
ހަމައެކަނި ފައުޅު ނުވެ ވަނީ ޤިޔާމަތް ކައިރިވުމުން އެންމެފަހުން ފައުޅުވާނެ ބޮޑެތި ޢަލާމާތްތަކެވެ. އެއީ ބޮޑު ދައްޖާލު ފައުޅުވުމާއި މަޙްދީގެފާނު ފައުޅުވުން ފަދަ އެންމެ ފަހުން ހިނގާނެ ކަންކަމެވެ.
– ޝައިޚް ޝުޢައިބް ނާޒިމް މިއަދުގެ ޢަބްރު ނަމާދަށްފަހު ވިޔަފާރިވެރިންގެ މިސްކިތުގަ ދެއްވި ދަރުސުންއިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Leave a Reply

Related Articles