• ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްވެސް ދިވެހި ނޫސްގަ ލިޔުން ޝާއިޢު ކޮށްލެވޭނެ
Home ⁄ 2020 ⁄ November ⁄ 01

Day: November 1, 2020

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު މާޗް މަހު ބާއްވަނީ

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ފަސްކުރި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު އަންނަ އަހަރުގެ މާޗް މަހު ބޭއްވުމަށް ތައްޔާރީތައްވަމުން އަންނަ ކަމަށް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ބުނެފިއެވެ. ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް

ފަތުރުވެރިންނާއި ރިސޯޓް މުވައްޒަފުން ކަރަންޓީނު ވުމަށް ހާއްސަ ރިސޯޓެއް 4 hours ago

ފަތުރުވެރިންނާއި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުން ކަރަންޓީންކުރުމަށާ އައިސޮލޭޓް ކުރުމަށް ވަކި ހާއްސަ ރިސޯޓެއް ކަނޑައަޅަން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފިއެވެ. މިނިސްޓްރީން ބުނީ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވާ އަދި ކޮންޓްރެކްޓް

ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ H7 ކެޓަގަރީއިން ފޯނުން ނުގުޅޭ އިތުރު ބައެއްގެ ނަންތައް އާންމުކޮށްފި

“ހިޔާ މަޝްރޫޢު” ގެ ދަށުން ފުލެޓަށް އެދި H7 ކެޓަގަރީއަށް ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ދެނެގަތުމަށް މިހާތަނަށް ފޯނުން ނުގުޅޭ އިތުރު ފަރާތްތަކެއްގެ ނަންތައް އާންމުކޮށްފިއެވެ.

ބޮޑު ޖޫރިމަނާއެއް ނެގުމަކީ ނާޖާއިޒު ފައިދާއަށް ހުޅުވޭ ދޮރެއް: ހައިކޯޓު 2 hours ago

މަދަނީ މައްސަލަތަކުގައި ބޮޑު ޖޫރިމަނާއެއް ނަގަން ހުކުމް ކުރުމަކީ ނާޖާއިޒް ފައިދާ ހޯދައިދޭން ހުޅުވާލެވޭ ދޮރެއް ކަމަށް ހައިކޯޓުން ބުނެފިއެވެ. ހައިކޯޓުން މިހެން ބުނެފައިވަނީ، އިމާރާތެއްގެ އިންޓީރިއާ މަސައްކަތަކަށް ވާ

10،000 މެމްބަރުން ހަމަނުވާ ޕާޓީތަކަށް ދައުލަތުން ފައިސާ ލިބޭ އިސްލާހެއް ހުށައަޅައިފި

10,000 މެމްބަރުން ހަމަނުވާ ޕާޓީތަކަށް ވެސް ދައުލަތުން ފައިސާ ލިބޭ ގޮތަށް އިސްލާހު ހުށައަޅާފައިވާނެ ކަމަށް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ބުނެފިއެވެ. ރާއްޖެޓީވީގެ ‘ފަލަސުރުހީ’ ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އީސީގެ

ކްރިމިނަލް ކޯޓަށާއި ސިވިލް ކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން ހޯދަނީ 2 hours ago

ކްރިމިނަލް ކޯޓާށާއި ސިވިލް ކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން ހޯދަން އިއުލާނު ކޮށްފިއެވެ. ޖޭއެސްސީން މިއަދުު ކުރި އިއުލާނެއްގައިވާ ގޮތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް އެއް ފަނޑިޔާރަކު އަދި ސިވިލް ކޯޓަށް އެއް ފަނޑިޔާރަކު

1 2 3 15