• ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްވެސް ދިވެހި ނޫސްގަ ލިޔުން ޝާއިޢު ކޮށްލެވޭނެ
Home ⁄ Category ⁄ ވިޔަފާރި

Category: ވިޔަފާރި

އާމަނަކަ ތެލުގެ ޖާދޫ!

ރީތި އިސްތަށިގަނޑެއް ބޭނުންވެގެން ނޫޅޭ މީހެއް އުޅެނޭހެނެއް ހިޔެއްނުވެއެވެ. ދުޅަހެޔޮ އިސްތަށިގަނޑަކީ ލިބޭނަމަ ކޮންމެ މީހަކުވެސް ބޭނުންވާނެ އެއްޗެކެވެ. ރީތި އިސްތަށިގަނޑެއް އޮތުމަކީ އަމިއްލައަށް ވެސް ފަހުރުވެރި ވާކަމެކެވެ. ނަމަވެސް

ހަންގަނޑު އޮމާންކޮށް ދޮންވެލަންބޭނުންތަ!

ފަޅޮލަކީ ކާލަންފަސޭހަ އަނގަޔަށް މީރު މޭވާއެކެވެ. އެކި ކަހަލަ ކާއެއްޗިސް ހެދުމުގައިވެސް މުހިންމު ރޯލެއް އަދާކުރަމުންދާ މި މޭވާއިން ތަފާތު ބުއިންތައް ހަދައިގެން ބޯމީހުންވެސް މަދެއް ނޫނެވެ. ވިޓަމިން ސީ،

އެމްޓީސީސީއިން ގަންނަ އިންޖީނުތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުން ތިން މަހަށް ފަސްކޮށްދީފި

އެމްޓީސީސީން ޔަންމާ އަދި ސުޒުކީ އިންޖީނު އިންސްޓޯލްމަންޓަށް ގަނެފައިވާ ކަސްޓަމަރުން ދައްކަން ހުރި ފައިސާ ތިން މަސް ދުވަހަށް ފަސްކޮށްދީފިއެވެ. އެމްޓީސީސީން ބުނީ މިއީ ކޮވިޑް19އާ ގުޅިގެން އޮޑިވެރިންނާއި މަސްވެރިންގެ

ވިޔަފާރިތަކާއި ވަޒީފާތައް ދަމަހައްޓަން 2.5 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ އެހީގެ ޕެކޭޖެއް

ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން އިގްތިސާދު ދަށްވެ، ގެއްލުންވާ ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީވުމަށް، 2.5 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ އިގްތިސާދީ އެހީގެ ޕެކޭޖެއް ތައާރަފު ކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ. ކޮރޯނާވައިރަހާ ގުޅިގެން އިގްތިސާދަށް

ލޯނުތައް ދެއްކުން ބީއެމްއެލްއިން ހަ މަހަށް ފަސްކޮށްދެނީ

ފަރުދުންނާއި ވިޔަފާރިތަކުން ބީއެމްއެލް މެދުވެރިކޮށް ނަގާފައިވާ ލޯނުތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ދޭ މުއްދަތު ހަ މަސް ދުވަހަށް ފަސް ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ. ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ

އެމްއެމްއޭއިން ޑޮލަރު ވިއްކާ އަދަދު އިތުރުކުރަނީ

ބޭރުފައިސާގެ ބާޒާރަށް އަންނަ ލޮޅުންތައް ކުޑަކުރުމަށް، މަރުކަޒީ ބޭންކް، އެމްއެމްއޭއިން ވިއްކާ ޑޮލަރުގެ އަދަދު އިތުރު ކުރާނެކަން އެ ބޭންކުން މިއަދު ހާމަކޮށްފި އެވެ. ކޮރޯނާވައިރަހާ ގުޅިގެން ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީވުމަށް

1 2 3 7