• ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްވެސް ދިވެހި ނޫސްގަ ލިޔުން ޝާއިޢު ކޮށްލެވޭނެ
Home ⁄ Category ⁄ ދީން

Category: ދީން

މިއަދު ޚުޠުބާ އާއި ދަރުސްގެ އަޑު އިވުނަ ނުދީ ހުރަސް އެޅިދާނެ! މާދަމާ؟

ވިޔަފާރިވެރިންގެ މިސްކިތުގެ ސައުންޑް މިއަދުވެސް ހުރީ ހަމަ ކުރީ ހަފްތާ އާއި ދާދި އެއް ޙާލެއްގައެވެ. އެކޯވުމާއި އަޑުމަޑުވުމާއި އަޑު އެއް ސްޕީކަރުން އަނެއް ސްޕީކަރަށް އޮޓޮމެޓިކުން ބަދަލުވުން ފަދަ

ރޭގަނޑާ ފަތިހު ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ ފައިދާ ހީވެސް ނުކުރެވޭހައި ބޮޑު! ސާލިސް ފަސް މިނިޓުން ޙައްޖަކާ ޢުމްރާއެއްވެސް ހޯދިދާނެ!

ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ ފުރިހަމަ ހިތްޖެހުން ގިނަބައަކަށް ލިބިގެންދާނީ ރޭގަނޑުގެ ވަގުތުތަކުގައި ކިޔެވުމުންނެވެ. އެހެނީ ދުވާލުގެ ވަގުތުތަކުގައި އެތައް ބައިވަރު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމުގެ ތެރޭގައި އުޅޭއިރު އެކަންކަމުގެ ފިކުރުތައް ސިކުނޑީގައި

ބަހަނާއަކަށް ޑިޔުޓީ ދައްކައި ނަމާދު ނާޅާށެވެ! ޑިޔުޓީ އަދާކުރަންޖެހޭ މީހާއަށް ނަމާދުކުރެވޭނެ މަގުވެސް ވަރަށް ފަސޭހައެވެ!

ޑިޔުޓީ އަދާކުރަންޖެހޭ ބައެއް މީހުން ޑިޔޫޓީކުރަން ޖެހުމަކީ ބަހަނާއަތަށް ދައްކައި ނަމާދު އަޅައެވެ. އެކަން އެގޮތަށް ކުރެވޭ ސަބަބަކީ އެކަން ކުރުމުގައި އޮތް ލުއިފަސޭހަ މަގުތައް ނުއެނގޭތީ ކަމަށްވެސް ވެދާނެއެވެ.

ފިރްޢައުންދެކެ ޖިބްރީލު އަލައިޙިއްސަލާމް އިންތިހާއަށް ނަފްރަތު ކުރެއްވި!

ދީނީ ޢިލްމުވެރިއެއް ކަމަށްވާ ޢުމަރު ސުލައިމާނު، އޭނާގެ ދަރުހެއްގައި ކިޔާދީފައިވެއެވެ. ” ތަޤްވާވެރި ނޫން މީސްތަކުން މަރުވުމުން އެމީހުންގެ މޫނުމަތީގައި މަލާއިކަތް ބޭކަލުން ވަރަށް ބާރަށް ޖައްސަވާނެއެވެ. ފިރުޢައުނު މަރުވުމުން،

މީސްތަކުންނަށް މާފުނުކޮށް ބަދަލުހިފަން ބޭނުންވާ މީހުން ނަރަކައިން ސަލާމަތް ނުވެދާނެކަމުގެ ބިރު ވަރަށް ބޮޑު!: ޝައިޚް މުޙައްމަދު ހޮބްލޮސް

މިސްކިތުގައި ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދުކުރަނީ އެކުގައެވެ. ސަލާމް ދީފައި ފައިބައިގެންދާއިއރު އެކަކު އަނެކަކަށް ސަލާމް ނުކުރާ ތަނުގައި ބަލައިވެސް ނުލައެވެ! ކައިވެނީގެ ޙަފްލާތައް ފަދަ އުފާވެރި މާޙައުލުތަކުގައި ތިބޭއިރު އެކަކު އަނެކަކަށް

ހިތްދަތިކަމުން ސަލާމަތްވާނީ ކަންބޮޑުވުމާ ހިތްދަތިކަން އިތުރުކުރުވަން ދައްކާވާހަކަތަކަށް ސަމާލުކަން ނުދިނުމުންނެވެ!

ދަތި އުނދަގޫތައް ކުރިމަތިކުރުވައި ހިތްދަތިކަން ދޭން މަސައްކަތްކުރާ މީހުން އަބަދުވެސް އުޅޭނެއެވެ. ކަމެއް ކުރިމަތިވުމުން އެއީ ބޮޑު މުޞީބާތެއް ކަމަށް ވިސްނައިދީ ކަންބޮޑުވުން އިތުރުކުރުވަން މަސައްކަތްކުރާ ބައަކުވެސް އުޅޭނެއެވެ. އެފަދަ

ތަރިކަ މުދާ ބެހުމުގައި އިސްލާމް ދީނުގެ ނިޒާމާއި، އެހެނިހެން ދީންތަކުގެ ނިޒާމުގައި އަންހެނުން

(އޮކްޓޯބަރު 20، 2017 ގެ ބަޔާ ގުޅޭ) ތަރިކަ މުދާ ބެހުމުގެ އުޞޫލުތައް ހަމަޖައްސަވައިފައި ވަނީ الله تعالى އެވެ. އަދި މުދަލުން ބައި ދިނުމުގެ ތަފުޞީލުތައް ބަޔާންކުރެއްވުމުގައި ވަރަށް

1 2 3 375