• ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްވެސް ދިވެހި ނޫސްގަ ލިޔުން ޝާއިޢު ކޮށްލެވޭނެ
Home ⁄ Category ⁄ ރިޕޯޓް

Category: ރިޕޯޓް

ބިނާކުރުވަނިވި ފާޑުކިޔާ. ނޫންނަމަ އުއްޑުންއޮވެ ކޮނުނު ވަޅުގަނޑަށް ބޯކޮޅުވަތައް ވެއްޓިދާނެ!

ދުނިޔޭގަ ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 މިވަނީ ރާއްޖޭގެ އިންފާރުން އެތެރެވެފައެވެ. ނަމަވެސް ބައެއް ސިޔާސީ ބޭފުޅުންނާ އެބޭފުޅުންގެ ބާރުފޯރާ ބައެއް ޗެނަލްތަކާ ނޫސްމަޖަލްލާތަކުގައި ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ބިރުވެރިކަން އުފެދޭފަދަ ވާހަކަތައް

ކުރުނބާފެން، އައިވީގެ ގޮތުގާދީގެން، އެތައް ބައެއްގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރި ޙަފީޒާގެ ވާހަކަ

ވަގުތަކީ، ހައްދުންމަތީ، މާބައިދޫގައި ކޮލެރާ ފެތުރެމުންދިޔަ ޚުތޫރަތްތެރި ދަނޑިވަޅެވެ. ސަރުކާރުން އެ އަތޮޅަށް ފޮނުއްވާފައިހުރީ، ޖަމާޢަތުގެ ސިއްޙީ އެހީތެރިޔާ ޙަފީޒާ ޢަލީ އެވެ. އޭރު އޭނާ އަތުގައި އޮތީ، އެންމެ

ވެރިކަމުން އަޒުލުކުރުން ނުވަތަ އެމެންޑްމަންޓް 14 – ޓްރަމްޕަށް އަނބުރާ ވެރިކަމަށް ނާދެވޭގޮތް ހެދިދާނެތަ؟

އެމެރިކާގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުން ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައި އެމެރިކާގެ ރައީސްކަމުގައި މިހާރު ހުންނެވި އަދި ހައުސްއިން ދެފަހަރަށް ވެރިކަމުން އަޒުލުކުރުމަށް ފާސްކޮށްފައިވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް ދެން އަނބުރާ

ތަކުލީފުތައް މާޒީވެ ދަތުރުފަތުރުގެ ހަގީގީ ފޮނިމީރުކަން ދިވެހިންނަށް

އެތައްސަތޭކަ ރަށެއްގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ ޖަޒީރާވަންތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްތަކުގައި ދިރިއުޅެމުން އަންނަ ދިވެހިންގެ އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވަމީ އެކަށީގެންވާ އަގުހެޔޮ ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެއް ނެތުމެވެ. އަދި މިކަން ހައްލުކުރުމަށް އެތައް

މާނޭރެން އޮޔާ ދަމާގަތް ވަގުތު ވެސް ފައުޒަން ދެއްކީ ހިތްވަރާއި ކެރުންތެރިކަން!

އުފާވެރި ދުވަހެކެވެ. ޗުއްޓީގެ ފަހު ދުވަހަށް ވުމާއެކު އެކުވެރިންނާއެކު މޫދަށް ދިޔައީ ކުޅޭށެވެ. ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ހިތްގައިމު މާނޭރެ އަތިރި އިތުރަށް ހިތްގައިމު ކުރުވަނީ އެސަރަޙައްދުގައި އުޅޭ ކުދިންގެ ހުނުމާއި

ކޮވިޑާއެކު ދިވެހިން ވޭތުކުރި 300 ދުވަސް

ރާއްޖެއިން އެންމެ ފުރަތަމަ ކޮވިޑްގެ ކޭސްއެއް ފެނުނުތާ 300 ދުވަސް ހަމަވެއްޖެއެވެ.ރާއްޖެއިން ފުރަތަމަ ކޮވިޑްގެ ކޭސްއެއް ފެނިގެން ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ މާރޗު މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ގޮންޖެހުންތަކާއި އެކުވެސް ފާއިތުވި އަހަރަށް ކަނޑައެޅި ފަތުރުވެރިންގެ ޓާގެޓް ހާސިލްކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށް ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު ނަމަވެސް އަހަރަށް ކަނޑައެޅި ފަތުރުވެރިންގެ ޓާގެޓް ރާއްޖެއިން ވަނީ ހާސިލްކޮށްފައެވެ.ފާއިތުވި އަހަރު ރާއްޖެއަށް ދެ މިލިއަން

2020: ބައިނަލްއަޤުވާމީ މަޝްރަހަށް އަވަސް ކަޅިއެއް

2020 ވަނަ އަހަރަކީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ މަޝްރަހުންވެސް ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ގިނަ ކަންކަން ހިނގައި ދިޔަ އަހަރެކެވެ. ކޮވިޑުގެ ބަލި މަޑުކަން ދުނިޔެ ތަޙައްމަލު ކުރަމުން ދިޔައިރު، ދުނިޔޭގެ އެކި ޤައުމުތަކުގައި

ފަނޑިޔާރުންގެ އަނބިދަރިންގެ މާލީ ބަޔާން ލާޒިމްކުރުން: ޖުޑީޝަރީއަށް އިތުބާރު ބޮޑުވާނެ!

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި، ޤާނޫނުތަކުން ލާޒިމުކޮށްފައި އޮތީ، ފަނޑިޔާރުންގެ ހުރިހާ ވަގުތެއް ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަސައްކަތަށް ތަޚްޞީޞް ކުރުމަށެވެ. ފަނޑިޔާރުން އެ މަސައްކަތަށް ނުކުންނަނީ އެ ބޭފުޅުންނަށް އެހެނިހެން މަސައްކަތްކޮށް އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް

1 2 3 117